Isparta Avukat

Miras Hukuku Nedir ?

NB Hukuk ve Avukatlık Bürosu Isparta’da Miras Hukuku alanında faaliyet göstermektedir. Miras hukuku, gerçek kişinin ölümü veya gaipliği halinde, bu kişinin malvarlığının yani terekesinin Türk Medeni Kanununun öngördüğü şekilde, kimlere ve nasıl intikal edeceğini düzenleyen hukuk dalıdır. Murisin yani miras bırakanın, mirasçılara intikal edebilen mal varlığına tereke denir. Medeni Hukukun bir dalı olan miras hukuku, kişiler hukuku, aile hukuku ve borçlar hukuku dalları ile yakından ilişkilidir.

NB Hukuk ve Avukatlık Bürosu, Yasal Mirasçılar ve Miras Payları, Saklı Pay, Tenkis, Feragat, Mirasın Reddi, Muris muvazaası, vasiyet ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, veraset ilamı ve intikal işlemlerinin yürütülmesi, tasarrufların iptali, tereke tespiti, izale-i şüyuu, ecri misil, vakıf kurulması, ve benzer diğer miras uyuşmazlık ve davalarında müvekkillerine gereken hukuki yardımı sağlayarak en iyi şekilde temsil etmektedir. NB Hukuk ve Avukatlık Bürosu Isparta Miras avukatı kadrosu ile Miras Hukukuna ilişkin dava ve işlerde faaliyetlerine devam etmektedir.

Isparta Miras Avukatı Olarak Miras Hukuku’na İlişkin Faaliyetlerimiz;

 • Veraset ilamı alınması,
 • Mirasçıların terekeden alacakları pay ve oranlara ilişkin mirasçılık belgesi dava ve işlemlerinde vekâleten temsil,
 • Vasiyetname hazırlanması,
 • Miras taksim sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Sağ kalan eşin miras payına ilişkin hak ve alacaklara ilişkin davaların açılması ve vekâleten temsil,
 • Miras bırakanın sağlığında ya da ölüme bağlı tasarrufta bulunmak suretiyle, saklı paylı mirasçıların saklı paylarını ihlal ettiği durumlarda, tenkis davası açılması ve vekâleten temsil,
 • Terekenin tespiti davalarının hazırlanması ve davalarda vekâleten temsil,
 • Murisin yasal mirasçılarını, terekesinden mahrum bırakmak amacıyla, gerçeğe aykırı şekilde muvazaalı olarak yaptığı devir işlemlerinin iptali için muris muvazaası davasının açılması ve vekâleten temsil,
 • Mirasın reddine ilişkin davaların açılması ve vekâleten temsil,
 • Vasiyetnamenin iptaline ilişkin davaların açılması ve vekâleten temsil,
 • Murisin terekesinde yer alan varlıkların, yasal ve/veya atanmış mirascılar arasında paylaşılmaması durumunda ortaklığın giderilmesi (İzale-i Şuyu) davası açılması ve vekâleten temsil,
 • Mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması,
 • Miras payına ilişkin denkleştirme davalarının açılması ve vekâleten temsil,
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi.
Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?